Prawo, 310. Studia Historycznoprawne, 2009

III mowa Isajosa O spadku Pyrrosa

AbstractDownload articleDownload article

Jeszcze o institorze i o actio institoria

AbstractDownload articleDownload article

Zagadnienie wynagrodzenia za zlecenie w ujęciu autora Summae Trecensis oraz Placentinusa i Azona

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o zagadnieniu wykonalności wyroku arbitrażowego w doktrynie prawnej XII-XIII w.

AbstractDownload articleDownload article

Przywilej ziemski Księstwa Oleśnickiego z 1559 r.

AbstractDownload articleDownload article

Rozwój zakładów dla dzieci głuchoniemych i ociemniałych na Śląsku w okresie od Wiosny Ludów do ustanowienia II Rzeszy Niemieckiej

AbstractDownload articleDownload article

Stany szczególne i sądy specjalne w Wielkopolsce w pierwszych latach po I wojnie światowej

AbstractDownload articleDownload article

Delikty nieuczciwej konkurencji w ustawie z 1926 r.

AbstractDownload articleDownload article

Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.

AbstractDownload articleDownload article

Wybór sołtysa i podsołtysa w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 r.

AbstractDownload articleDownload article

Dwużeństwo (bigamia) w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Pierwsza akcja deportacji wrocławskich Żydów z 25 listopada 1941 r.

AbstractDownload articleDownload article

Najstarsze podręczniki z zakresu prawa cywilnego w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (XIX w.)

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout