Prawo, 315/2, 2013. Studia historycznoprawne, ss.208

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Non scripsit meus ista Martialis. Marcjalis o literackich paszkwilach

AbstractDownload articleDownload article

Martial, Roman epigram, libel in Roman law

Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku

AbstractDownload articleDownload article

Silesian law, church law, precendial judgements

Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich

AbstractDownload articleDownload article

history, history of law, criminal law, punishment, Polish law, Enlightenment

Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893

AbstractDownload articleDownload article

nineteenth-century Silesia, provincial government, organization and treatment of the mentally ill

Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

Civil Code of Austria, Civil Code of Germany, Kingdom of Poland, marriage law, the interwar period

Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej w  świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej

AbstractDownload articleDownload article

social policy, social services, International Labour Organization, the March Constitution of Poland, Treaty of Versailles

Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic of Poland, public administration, Poland 1918–1939, local government

Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku

AbstractDownload articleDownload article

intellectual property, industrial property, protection of inventions, trade marks and designs, the law of the Second Republic of Poland

Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939

AbstractDownload articleDownload article

jurisdiction in criminal cases, criminal case, Code of Criminal Procedure, disputes of jurisdiction

Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, conditional suspension of the execution of penalty, Juliusz Makarewicz, the Codification Committee

Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractDownload articleDownload article

local government, rural commune (gmina wiejska), gromada

Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku

AbstractDownload articleDownload article

church’s charitable activity, state supervision over the church, forced management, compulsory liquidation, nationalization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout