Prawo, 317, 2015, ss.228

Strony redakcyjne i spis treści

Download article

Wykonalność nieostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

AbstractDownload articleDownload article

decision granting abuilding permit, Construction Law, giving immediate enforceability, Code of Administrative Procedure, architecture and construction authorities

Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i  zatrudnienia jednoosobowego zarządu w  jednoosobowej spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością

AbstractDownload articleDownload article

private company limited by shares or by guarantee, one-person board, appointment of the sole shareholder to the one-person board of directors, employment of amember of the one-person board of directors, management contract

Przepisy karne ustawy o  ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w  ochronie własności intelektualnej

AbstractDownload articleDownload article

plant variety rights, economic criminal law, legal protection, criminal sanctions, intellectual property, industrial property, patent, trademark

Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu

AbstractDownload articleDownload article

central bank, stability, financial system, monetary policy, macroprudential policy

Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji

AbstractDownload articleDownload article

air transport, public service obligation, services of general economic interest, EU law, competition law

Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Common European Asylum System, Dublin system, refugee status, responsibility for examining an application for international protection, discretionary clauses

Юридическая компаративистика. Общая характеристика

AbstractDownload articleDownload article

comparative law, legal research, komparatystyka prawnicza, badania prawnoporównawcze

Ekonomiczna analiza konstytucji Nowej Zelandii. Zarys problemu

AbstractDownload articleDownload article

Law and Economics, constitutional law, constitution analysis, constitution of New Zealand, New Zealand

Wydziedziczenie w prawie polskim i prawie stanu Luizjana

AbstractDownload articleDownload article

comparative law, Civil Code, Louisiana, disinheritance, will

Różnice kursowe w  podatkach dochodowych w  działalności przedsiębiorców

AbstractDownload articleDownload article

income taxes, exchange-rate differences, tax expense, tax revenue, foreign currency

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

AbstractDownload articleDownload article

purely internal situation, Åkerberg Fransson, link with EU law, application of EU law in national courts, action not entirely determined by European Union law, sytuacja czysto wewnętrzna, Åkerberg Fransson, łącznik z prawem UE, stosowanie prawa UE w sądach krajowych, działanie nie w pełni określone przepisami prawa Unii

Postulowane zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dobie europeizacji

AbstractDownload articleDownload article

constitution, amendment, Europeanization, European Union

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., I  OPS 9/13

AbstractDownload articleDownload article

administrative proceedings, real acts, equivalent for the renovation of the occupied flat, discontinuance of administrative proceedings, payment of equivalent for a retired police officer

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., II FSK 2026/11

AbstractDownload articleDownload article

administrative enforcement proceedings, debtor of distressed receivables, scope of the legal protection, complaint, administrative proceedings

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego PK II 290/11 z dnia 28 czerwca 2012 r.

AbstractDownload articleDownload article

labor law, axiology, worker protection, Supreme Court, functional interpretation

Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia

AbstractDownload articleDownload article

anticompetitive agreements, concerted practice, agreements of minor importance, national competition authorities, restriction on competition

Sprawozdanie z konferencji naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, Wrocław 12−13 września 2014 r.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout