Prawo, 318, 2015, ss.252

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych

AbstractDownload articleDownload article

protection of agricultural land, exclusion of land from agricultural production, one-time charges, annual payments

Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

AbstractDownload articleDownload article

consolidation and division, local development plan, land development, resolution of the commune council, property

Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

AbstractDownload articleDownload article

Nature 2000, sustainable development, spatial planning, plan of protection tasks, conflict of law

Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, spatial land planning, society, economy, environment

Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

AbstractDownload articleDownload article

Italy, urban planning, subsidiarity, sustainable development, axiology

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju

AbstractDownload articleDownload article

balanced development, ecophysiographic study, area planning

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie Polski

AbstractDownload articleDownload article

participation, spatial planning, governance

Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym

AbstractDownload articleDownload article

local development plan, decision on the conditions for construction and land development, construction freedom, construction process, investor

Zrównoważony rozwój regionalny

AbstractDownload articleDownload article

region, regional policy, sustainable development, strategic documents, spatial policy

Uwierzytelnianie odpisów dokumentów w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

official document, document authentication, authentication of credentials, certified copy of the document, summary of the document

Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 167 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym

AbstractDownload articleDownload article

higher education diploma, national document, Tertiary Education Minister, ordinance, university

Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika

AbstractDownload articleDownload article

third party in administrative enforcement, administrative execution of pecuniary obligations, enforcement to movables, enforcement to immovable property, execution of the share in the ownership of property

Strefa Schengen a Karta Polaka

AbstractDownload articleDownload article

Polish Charter, Polish Card, Schengen Area, Eastern Europe, Polish diaspora, migration

Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH

AbstractDownload articleDownload article

State Sanitary Inspection, supervision, chemicals registration, European Chemicals Agency, commercial police, REACH

Aspekty prawne wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym

AbstractDownload articleDownload article

entering property, neighboring property, preparatory work, investor, building permit

Czy przed piractwem domenowym można się bronić? Formy naruszeń i cywilnoprawne środki ochrony przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaków towarowych w domenie internetowej

AbstractDownload articleDownload article

domain, pirates, trademarks, infringement, alternative

Program komputerowy jako przedmiot umowy o dzieło

AbstractDownload articleDownload article

computer program, software development contract, contract for work

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout