Prawo, 323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, ss.328

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.1

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.2

Download articleDownload article

Public authority and problems of the modern society

Płaszczyzny administracji elektronicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.3

AbstractDownload articleDownload article

e-government, electronic means of communication, ICT system, management of information

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.4

AbstractDownload articleDownload article

EZD, local government administration, Ministry of Administration and Digitalization, Marshal Office of Podlasie, Ministry of Digitalization

Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.5

AbstractDownload articleDownload article

Constitution, direct application, administrative court, pro-constitutional interpretation, rule of law

Prawo inspirowane życiem — nowy czeski Kodeks cywilny (regulacja prawa spadkowego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.6

AbstractDownload articleDownload article

Inheritance Law, testamentary freedom, Czech Republic, the new Civil Code, codification

Referendum lokalne w trybie art. 170 ustawy zasadniczej. Studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.7

AbstractDownload articleDownload article

direct democracy, local referendum, basic act, local government, vote

Uwagi na tle kodeksowej regulacji kar administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.8

AbstractDownload articleDownload article

application of penalties, judgment possessing validity in law, amendment of a code of administrative proceedings, sanction, obligation

Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.9

AbstractDownload articleDownload article

public administration, social activity, rationality, value, public interest

Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi — na przykładzie stowarzyszeń i fundacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.10

AbstractDownload articleDownload article

public administration, non-governmental organizations, foundations, associations, cooperation

Public authority and issues of personal safety and wellbeing

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.11

AbstractDownload articleDownload article

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.12

AbstractDownload articleDownload article

medical services, medical entity, health care, patient’s rights, medical law

Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze… Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.13

AbstractDownload articleDownload article

organ transplant, sourcing of organs from a deceased donor, insufficient number of organs for ex-mortuo transplantation, shortcomings of the Polish Organ Transplant Act

Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.14

AbstractDownload articleDownload article

emergency medicine, medical document, medical law, forensic medicine

Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.15

AbstractDownload articleDownload article

medical documentation, medical information, patient’s rights, medical law, administrative law

Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.16

AbstractDownload articleDownload article

right to safety, right to assembly, Constitution of the Republic of Poland, human freedom

Public authority and business entities

Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.17

AbstractDownload articleDownload article

real property trade, free movement of capital, European Union, internal market, common market

Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.18

AbstractDownload articleDownload article

liberal profession, profession of public trust, profession self-government, real estate evaluation, real estate appraiser

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawach o cofnięcie koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.19

AbstractDownload articleDownload article

gambling, revoke, concession, casino, exclude

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego wynikające z pakietu prawnego UKC. Wybrane aspekty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.20

AbstractDownload articleDownload article

Authorised Economic Operator, Binding Tariff Information, entrepreneur

Prawo przedsiębiorców — przedsiębiorca i reglamentacja na nowo?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.21

AbstractDownload articleDownload article

economic activity, entrepreneur, economic rationing, concession, permit

Implementation of the State Regulatory Policy in Ukraine

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.22

AbstractDownload articleDownload article

state regulatory policy, regulatory body, regulatory act, subject to influence, sphere

Metoda promocji jako typ metody regulacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.23

AbstractDownload articleDownload article

method of regulation, method of promotion, economic law, promotional norms, economic benefits

Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.24

AbstractDownload articleDownload article

territorial self-government, municipality, tangible (economic) and intangible municipality services, municipal company under public law

Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.25

AbstractDownload articleDownload article

Public Information Bulletin, public procurement, house-procurement, transparency, public administration

O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.26

AbstractDownload articleDownload article

President of the OCCP, administrative regulations, civil law regulations, division of power, hybrid proceedings

Gospodarka komunalna — samodzielność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego a interes publiczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.27

AbstractDownload articleDownload article

municipal economy, economic self-dependence, territorial local government, the public interest, economic activity of territorial local government

REPORTS

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”, Wrocław, 9–10 czerwca 2017 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.28

Download articleDownload article

„Są jeszcze sądy we Wrocławiu!” Sprawozdanie z 580. spotkania Salonu Profesora Dudka, Wrocław, 26 maja 2017 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.29

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout