Dla Autorów

1.Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu nauk prawnych. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
2.Objętość opracowania: artykuł - do 40000 znaków, obejmujących tekst właściwy oraz przypisy, recenzja - do 15000 znaków, opinie, glosy, polemiki - do 20000 znaków, sprawozdanie - do 10000 znaków.
3.Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12; odstępy 1,5, przypisy dolne. Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów, zgodnych z wymogami stawianymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zamieszczonymi na stronie http://www.wuwr.pl/index.php/pl/dla-autorow
4.Sposób przesłania pracy: Artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word) na CD lub e-mailem na adres: auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl oraz w wersji wydrukowanej (2 egzemplarze) na adres: Redakcja czasopisma „Prawo”, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław. Kontakt telefoniczny: 71/ 3752 493.
5.Redakcja czasopisma zapewnia, że każdy artykuł przyjęty do druku będzie recenzowany przez recenzentów, którzy nie są członkami redakcji pisma i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów będzie publikowana w każdym numerze czasopisma.
6.Redakcja czasopisma będzie przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, które są przejawem nierzetelności naukowej.
Zjawisko „ghostwriting” oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
7. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań statystycznych będzie kierowany do redaktora statystycznego.
8. Do przesłanego tekstu dołączyć należy aktualny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. W przypadku pracowników naukowych należy podać nazwę i adres uczelni macierzystej oraz afiliację. Dane autora/ autorów publikacji; miejsce pracy autora publikacji oraz jego adres internetowy powinny być zapisane w lewym górnym rogu strony tytułowej.
9. Do tekstu w języku polskim należy dołączyć krótkie (maksymalnie 3/4 strony) streszczenie i tytuł artykułu w języku angielskim oraz pięć słów kluczowych w języku angielskim. Do tekstu w innym języku niż polski należy dołączyć streszczenie w języku angielskim i w języku polskim. Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania.
10. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za artykuły.
11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
12. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
13. Przesyłając tekst Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) i innych bazach, z którymi współpracuje czasopismo, streszczenia w języku angielskim nadesłanego artykułu wraz z danymi personalnymi (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy